Browsing Category

運動女生

【Sumsum的跑步一二事】面對傷患,絕不放棄

我的跑齡不長, 就兩年多, 但已遇過兩次大病和兩次傷患。 一次是在2017年年尾跑到右膝發炎, 另一次是剛剛上個月發現左腳膝後生咗個水囊。 我試過太大打擊變得一蹶不振, 試過喊到收唔到聲不停責怪自己, 更試過天天對住朋友放負。…